پياده‌سازي سيستم‌هاي مبتني بر بينايي‌ماشين
مشاوره و اجرای سيستمهای پردازش تصوير به منظور:
• کنترل خطوط توليد
• کنترل کیفیت محصول توليدی
• کنترل فرآيند