مشاوره تخصصي و برگزاري دوره هاي آموزشي
• ارائه مشاوره در زمينه های:
  اجرای سيستم های اتوماسيون خطوط توليد
  پياده سازی سيستمهای پردازش تصوير
  کنترل کيفيت خطوط توليد
• برگزاری دوره های آموزشی در زمينه های:
  مکاترونيک
  رباتيک
  سيستمهای کنترل کيفيت