طراحي و اجراي اتوماسيون خطوط توليد
اجرا و پياده سازی سيستم اتوماسيون برای خطوط مکانيزه يا دستی با هدف کاهش نيروی انسانی، افزايش بهره وری يا افزايش بازده توليد