کسب عنوان فناور برتر استان در جشنواره دستاوردهای پژوهشی اصفهان

icon-fanavar-bartar

جناب آقای مهندس هادی بصیری در هفتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان موفق به اخذ تقدیرنامه بعنوان فناور برتر استان گردید.

fanavar-bartar