تأييديه اختراع توسط بنیاد نخبگان

 icon-koohrang

همکاران عزیزمان آقایان حمیدرضا بهرامی، مجاهد لسانی و محمدرضا هدایت در آذرماه 1390 موفق شدند اختراع خود را تحت عنوان وسیله اندازه گیری زاویه مخروط (شافت یا سوراخ) توسط ساعت شیطانکی را در جشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ در معرض نمایش بگذارند.

koohrang