یکی از دوره‌های آموزشی و کاربردی این شرکت عبارت است از: "دوره آشنایی با روش‌های نوین اندازه‌برداری"
شامل سرفصل‌های:
• مفاهیم
• انواع ابزارهای کنترل ابعادی (تماسی و غیر تماسی)
• روش‌های اندازه‌برداری (قطر، طول، زاویه، ابعاد هندسی)
• ...