• Automation Read More
  • Laboratory Equipments Read More
  • Designing & Construction of Quality Control MAchines Read More
  • Designing & Construction of Special  Machines Read More
  • Designing & Implementation of Image processing systems Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي
• ارائه ستهای آموزشی در زمینه های:
   مکاترونيک
   سيستمهای اندازه گيری
   پردازش تصوير
• طراحی، ساخت و مشاوره دستگاه‌های آزمایشگاهی جهت استفاده در:
   کارگاه های مکانیک
   صنایع پلیمر
   صنایع غذایی
   مراکز پژوهشی- تحقیقاتی
   آزمایشگاه های کنترل کیفیت
• ارائه خدمات جهت بروز رسانی دستگاههای آموزشی و آزمايشگاهی