افتخارات

ثبت اختراع

ثبت اختراع اندازه گيری زاويه مخروط توسط ساعت شيطانکی

icon-ekhtera

Read more ...

برگزيده پنجمين جشنواره دستاوردهاي پژوهشي و فناوري هاي نو

برگزيده پنجمين جشنواره دستاوردهای پژوهشی و فناوری های نو

icon-pazhoohesh

Read more ...